Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Vi lever tryggare och friare när vi vet att vi har alternativ."


Alternativ ger frihet och utveckling
Vårt privata och vårt professionella liv kan liknas vid att åka berg- och dalbana. Det går upp och ner, svänger och far. Det är en del av livet, och förändring är något naturligt. Detta händer i det “lilla” under en normal arbetsdag, men också i större sammanhang, som löper över längre tid. När vi har alternativ, ser vi lättare möjligheter att bemöta dessa utmaningar på ett livsbejakande och/eller affärsmässigt sätt.

Förändring är något naturligt och vi behöver förbereda oss, och ibland också vidta åtgärder som leder till förändring. För vissa personer kan en förändring innebära att börja träna mer regelbundet. För andra kan det innebära att vidareutbilda sig, eller att förändra ett beteende i sina relationer, eller kanske att finna bättre, billigare, mer effektiva sätt att utföra sitt arbete. För andra kan det innebära att byta yrke eller att kanske genomgå en förändring i sina privata relationer.

Det är många förändringar som vi måste genomgå under vår livstid och ju mer vana vi blir vid att själva initiera förändringar, desto lättare går det. Vi skulle kunna bli levnadsexperter eller kanske experter inom affärslivet. Vi sitter i förarsätet både privat och i yrkeslivet. Vi är i kontakt med vår innersta vilja. Vi skulle inte bli bittra offer för förändringar som sker runt omkring oss och inte heller på grund av brist på förändring inom oss själva. Vi skulle kunna inspirera oss själva och varandra att genomgå och att ta initiativ till förändringar som skulle kunna gynna både privatlivet och yrkeslivet och “vinsterna” skulle kunna inspirera oss till ytterligare förändringar. Livet handlar om förändring och då är det nödvändigt att ha alternativ.

Brist på alternativ leder till evigt slit
Det är ett slit att leva som svansen på en hund. Många upplever detta. Som exempel kan nämnas de fruar som följer sina män, när dessa byter arbetsplats, eller medarbetare som följer sina mentorer när dessa byter tjänst eller företag. Vi har alla egna upplevelser och erfarenheter. Vi har haft ögonblick, både privata och yrkesmässiga, då vi inte har kunnat se alternativ och vi minns hur jobbig situationen upplevdes när vi inte kunde se en väg ut. Vi alla förtjänar att ha alternativ när livet tar oss på slitsamma upplevelser, antingen privat eller yrkesmässigt. Vi förtjänar inte att gå till jobbet med huvudvärk eller magsmärtor. Vi förtjänar inte att leva med rädsla när vi träffar vår livspartner. Vi förtjänar inte att må dåligt när vi initierar nödvändiga förändringar i vårt privata eller yrkesmässiga liv. Vi förtjänar inte att känna att livet är slitsamt på grund av etnisk tillhörighet, ålder eller kön.

Faktum är att många i vår värld, i vårt land, i våra organisationer och i våra familjer upplever detta idag. Det är inte acceptabelt och vi behöver ta ställning. Tror vi på lika rättigheter för alla och vill vi bidra till detta, eller vill vi bara jobba på för egen vinning och inte bry oss så mycket om andra? Inget är svart eller vitt, men vi bör ta ställning och bidra till den värld vi vill leva i och som vi en dag ska lämna över till nästa generation. Vår Egofälla lurar bakom varje hörn och det är så lätt att bli ett offer för vår egen framgång och glömma att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra på lång sikt. Vad vill vi vara stolta över när vi pratar med barnbarnen om vårt liv, vår familj, vårt land och vår värld?

Nyfikenhet och kreativitet är själsliga kvalitéer
Vi behöver nyfikenhet och kreativitet för att se alternativ i våra liv, både privat och yrkesmässigt. Vi behöver se vad som sker runt omkring oss men också vad som sker inom oss själva. Det kräver ett mått av nyfikenhet. Vi är som barn väldigt nyfikna. Vi har dessa kvalitéer inom oss och vi bör uppmuntra dessa hos varandra för att behålla dem livet ut. Vi kommer annars att bli gamla i förtid och inte delta på ett positivt sätt i utvecklingen av vårt samhälle. Förändring är en del av livet och nyfikenheten hjälper oss att ta initiativ till förändring eller hjälper oss att anpassa oss till förändringar på ett livsbejakande sätt. Vi har bättre utbildningar och bättre sätt att kommunicera på än tidigare generationer och det medför ett ansvar att förvalta. Hur medvetna är vi om det och vilka åtgärder vidtas? Vi kan inte förändra allt på en gång, men vi behöver komma fram till insikten om att vi alla, på lång sikt är ömsesidigt beroende av varandra.

Förflyttning av produktion till lågkostnadsländer och fågelinfluensans spridning är utmanande exempel på vårt ömsesidiga beroende och hur viktigt det är att vi finner livsbejakande alternativ för framtiden och kommande generationer. Vi har alla egna privata och yrkesmässiga utmaningar, för vilka vi behöver finna alternativ.

Vad är kreativitet? Kreativitet handlar om att finna nya alternativ så att vi kan lyck as både på kort och på lång sikt. Det är dags att åter börja tänka mer långsiktigt, om vi bryr oss om våra barn och kommande generationer. Om fokus är på oss själva och vår egna, kortsiktiga framgång utan en endaste tanke på effekterna på lång sikt, kommer våra barn och kommande generationer att få stå för kostnaden. Hur skulle vår värld se ut utan nyfikenheten och kreativiteten som har lett fram till hur vi ser vår värld idag, världen som våra föräldrar och mor- och farföräldrar lämnat i våra händer, på gott och ont. Hur vill vi att våra barnbarn ska tala om vårt bidrag?

Vi borde prata om vår historia, utan att bli fångade av den. Vi bör leva mer här och nu och vara observanta på vad som sker inom oss själva, andra och våra barn. Vi borde bekymra oss mindre och i stället vidta konstruktiva åtgärder för framtiden. Själsliga kvalitéer handlar om att vara här och nu och att vara närvarande i det som händer med oss själva och andra.

Små steg varje dag
Alla som har läst detta reflektionsbrev är påverkade på en mental och känslomässig nivå. Antingen håller man med eller så gör man inte det. Vi behöver förflytta oss från det känslomässiga och mentala till att vidta åtgärder, ta ställning och ta små steg varje dag för att komma närmare det samhälle vi vill leva i och lämna över till nästa generation.

Vår nyfikenhet och kreativitet kommer att leda oss till alternativ. Vi kommer att finna våra egna vägar. Samtidigt kan vi inspirera oss själva genom våra relationer.

Låt oss inspirera oss själva och varandra genom att finna alternativ och dela med oss av dessa, så kommer vi tillsammans att ta steg mot ökad Mening, Glädje och Ekonomisk framgång.